09.05.2017

Priložená Pozvánka Valného zhromaždenia a seminára CMV na :       06. júna 2019  - Nitra - Penzión Hoffer, Hlohovecká cesta. Je k dispozícii v priečinku "O NÁS".

 

 

18.04.2017

Priložená Pozvánka Valného zhromaždenia a seminára CMV na : 26. a 27. mája 2016  - Nitra - Penzión Hoffer, Hlohovecká cesta. Je k dispozícii v priečinku "O NÁS".

 

 

21.04.2016

Priložená Pozvánka Valného zhromaždenia a seminára CMV na : 26. a 27. mája 2016  - Stará Lesná - Hotel Horizont Rezort. Je k dispozícii v priečinku "O NÁS".

 

 

22.05.2014

Priložená Pozvánka Valného zhromaždenia a seminára CMV na : 30. mája 2014  - Nitra - Penzióne Hoffer, Hlohovecká cesta. Je k dispozícii v priečinku "NA STIAHNUTIE".

 

 

30.03.2012

OZNAM pre členov a nečlenov CMV

Predstavenstvo CMV na svojom zasadnutí stanovilo dátum Valného zhromaždenia  a seminára CMV  na :  30. mája 2012 v Nitre v Penzióne Hoffer, Hlohovecká cesta. Pozvánky budú k dispozícii v priečinku "NA STIAHNUTIE".

 

10.03.2012

V priečinku "na stiahnutie" je zavesené - Nezávislé stanovisko k výkonu opakovaného školenia obsluhy VZV firmy BESOFT, a.s. Košice

 

10.11.2011

Norma STN 268805 je v platnosti od 01.11.2011.

 

10.08.2011

Zavesená reakcia na článok na facebooku NIP.

 

05.05.2011

Zavesená najnovšia úprava  268805 - Z2

 

UPOZORNENIE!!!     Stanovisko k preškoleniu inštruktorov obsluhy Motorových vozíkov

 

Aktualizované: 08.04.2011 11:32

            Národný inšpektorát práce sa v týchto dňoch obdržal informáciu o prebiehajúcej aktivite firmy Jozef Kondel - IVKO o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy (AOP).

             Na základe listu firmy Jozef Kondel – IVKO, adresovanom inštruktorom obsluhy Motorových vozíkov (MV), ktorým vyzýva inštruktorov na absolvovanie preškolenia po uplynutí 5 rokov od posledného školenia, t. j. na absolvovanie Aktualizačnej odbornej prípravy, zaujal Národný inšpektorát práce nasledujúce stanovisko.

              Národný inšpektorát práce uvádza, že obsah vyššie spomenutého listu je zavádzajúci a nemá oporu v zákone 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. AOP sa týka jedine tých skupín Výchovy a vzdelávania (VaVZ), kde je to požadované Vyhláškou 356/2007 Z. z. ako vykonávacieho predpisu k zákonu č. 124/2006 Z. z.. Vyhláška 356/2007 Z. z. neuvádza skupinu pre VaVZ inštruktorov obsluhy Motorových vozíkov.  Preto požiadavka na účasť AOP pre obnovenie platnosti osvedčenia inštruktora obsluhy Motorových vozíkov je nad rámec zákona a preto je neopodstatnená.

 

05.04.2011

POZVÁNKA pre členov a nečlenov CMV

Dátum Valného zhromaždenia  a seminára CMV je stanovený na :  28. apríla 2011 v Nitre

 

MIESTO - PKO Nitra, ul. Janka Kráľa č. 4, 949 01 Nitra (Pod hradom).

V časti na stiahnutie si môžete stiahnuť  pozvánku na seminár.

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

 

 

Na adrese:

Cech motorových vozíkov

Mostná 15, 949 01 Nitra

cechmv@cechmv.sk

l.helbich@orangemail.sk

 

Možnosť ubytovania :

Tel. PKO: 0903 211829; 037 7413046;

Nájdete na: www.pkonitra.sk /mapka/

Navigač. súradnice: N 48.3618; E 18.08340                          

Ubytovanie si musí zabezpečiť každý záujemca osobne!

 

03.02.2010

Cech motorových vozíkov ponúka všetkým jeho členom :

  a)   zvyšovanie, skvalitňovanie, prehlbovanie a rozširovanie odbornej spôsobilosti

  b)   pravidelné oboznamovanie o nových vydaných a pripravovaných predpisoch z oblasti prevádzky motorových vozíkov

  c)  oboznámenie sa s novými metódami a postupmi pri výuke a s novými učebnými pomôckami a pre vzdelávanie obslúh motorových vozíkov

 Sme presvedčení, že hore uvedené zmienené trendy sa budú postupne posilovať a súčastne bude účinná i tendencia k prechodu v zaisťovaní kontrolných a dozorných činností zo strany štátu na komerčnú sféru. V tejto situácii a v súlade s heslom – „Kto je pripravený, nie je prekvapený“ i v záujme posilnenia Vášho postavenia na trhu Vám Cech motorových vozíkov ponúka členstvo v našej organizácii.

 Vážení kolegovia

Cech motorových vozíkov Vás srdečne privíta vo svojom kolektíve, kde máte možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami a poznatkami a kde môžete nadviazať nové kontakty pre vzájomnú spoluprácu.

 Naše motto znie : Dať oku, čo je viditeľné, sluchu, čo je počuteľné, hmatu, čo je hmatateľné.

 

                                                                                                          Ján Amos Komenský

10.01.2010

OZNAM

Cech motorových vozíkov nepredáva preukazy. Nižšie je uvedená adresa na firmu RETOO, s.r.o. 

 

31.03.2009

POZVÁNKA pre členov CMV

Dátum Valného zhromaždenia  a seminára CMV je stanovený na :  07. mája 2009 v Martine - Turistická ubytovňa MIA (SANY JAM s.r.o.) ( bývalá Stavoindustria)

-  hlavný bod - zmena Stanov CMV.

V časti na stiahnutie si môžete stiahnuť Návrh upravených stanov a  pozvánku na seminár.

 

Objednávky na ubytovanie :

Reštaurácia MIA (bývalé SANY) recepcia :

tel.: 043/41 318 76

      0905/917629 - p. Ježík Alexander - konateľ

 

20. 02. 2009

Vytlačovacie kliešte + reliéfna pečiatka

Dodáva firma RETOO, s. r. o.

03. 01. 2009

Adresa predajcu preukazov obslúh motorových vozíkov :

Retoo, s. r. o.

Nerudova č. 21

821 04 Bratislava II.

 
tel./fax č.:  

02 / 43 42 25 93

 

mobil: 0903 / 477 019
0903 / 786 808
0907 / 787 019

 
e-mail: retoo@retoo.sk

 

 

Nová odborná kniha:                                                                                      05.08. 2008

 Metodická učebná pomôcka pre výchovu a vzdelávanie obslúh motorových vozíkov


 

Nová metodická pomôcka pre inštruktorov obslúh motorových vozíkov

obsahuje nasledujúce kapitoly:

 

Povinnosti zamestnanca v zmysle §12 čl. 2 písm. a), c), d), h) a i) zákona č. 124/2006 Z.z. sú nasledovné:

Povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 6 a § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.

Ďalšie povinnosti pre zamestnávateľa a obsluhu motorových vozíkov sú obsiahnuté v NV č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zásady bezpečnej jazdy a predchádzanie úrazom

Konanie v rizikových situáciách a rozbor niektorých úrazov pri práci s motorovými vozíkmi

Základné organizačné požiadavky na prevádzku motorových vozíkov – termíny a definície, výňatky dôležitých častí STN 26 8805 vrátane jej zmien

Zakázané manipulácie obsluhy motorových vozíkov a ich rozbor

Vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle Vyhl. č. 356/2007 Z.z.

Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú predmetom výchovnej a vzdelávacej činnosti pri aktualizačnej odbornej príprave v zmysle Vyhl. č. 356/2007 Z.z.

Denná údržba motorového vozíka.

Oboznámenie s rizikami a zakázanými činnosťami pri práci v skladoch s motorovými vozíkmi

 

Knihu vydal :

      Ľubomír Kulík
      Okružná 479/28
059 21 Svit
email: lkulik@stonline.sk
tel.: 052/7755666
mobil : 0903 641 820