Vítame Vás na stránke CMV

Upozornenie : pokiaľ Vám nepracuje dobre stránka - nainštalujte si nový prehliadač Mozilla Firefox (je zadarmo)    a stiahnuť Javu.

POZOR!!!   Zmena adresy Cechu motorových vozíkov

 

Pozvánka na Valnú hromadu v. 2019 ( Nitra - Penzión Hoffer, Hlohovecká cesta  )

Pozvanka_CMV_6_2019.docx
 

Hospodárenie r. 2014

hospodarenie za r2014.pdf
 

Odpovede na otázky z Valnej hromady 2014:

Vseobecne poziadavky AOP.doc
aktualizačná odborná príprava

Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

Strata platnosti preukazu, osvedcenia.doc
Vykonávanie psycholog. vyšetrenia obslúh MV
Vykonavanie psycholog. vysetrenia obsluh MV 1.doc
Problem_ opak_oboznam_obsluhy_MV.docx
Vydavanie preukazov.doc

POSLANIE A CIELE CECHU

Cech má v zmysle platných právnych predpisov pevné miesto v hospodárskom systéme. Jeho zástupcovia môžu pôsobiť v hospodárskych, sociálnych a podnikateľských spoločenstvách, komorách a združeniach SR.

Predmetom činnosti Cechu je účelové spojenie individuálnych a skupinových záujmov odborne profesne združených pracovníkov so záujmami celospoločenskými s cieľom zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov, zníženiu úrazovosti pri manipulácii s materiálmi a tým i celospoločenských strát.


CECH VYKONÁVA ČINNOSŤ:

1. V oblasti výchovy a vzdelávania:

2. V organizačnej oblasti:

 

 

3. Združovať odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti:

a) projekcie, konštrukcie, výroby, skúšania:

b) prevádzky zabezpečujúcej školenia, skúšky, praktické zacvičenie, skúšanie a preskúšanie:

c) kontroly:

4. na požiadanie sa zúčastňuje posudzovania vydávanej predpisovej činnosti pre oblasť prevádzky motorových vozíkov

5. na požiadanie sa podieľať na normotvornej a legislatívnej činnosti v danej oblasti

6. zabezpečovať právnu pomoc a poradenskú činnosť pre svojich členov

7. Za účelom naplnenia cieľa združenia, resp. na uplatnenie významného spoločenského záujmu môže združenie uzatvoriť s iným združením zmluvu o súčinnosti v súlade s ust. § 16 zák. 83/1990 Zb. v platnom znení.

8. Zmluva o súčinnosti musí mať písomnú formu a musí byť schválená Valným zhromaždením Cechu.

9. poskytovať na požiadanie NIP SR alebo inšpektorátov práce údaje o činnosti školiacich stredísk, zoznam držiteľov osvedčení resp. preukazov, príp. informácie o odbornej spôsobilosti a činnosti ich držiteľov

10. informovať a publikovať o vedecko-technických poznatkoch a skúsenostiach v oblasti prevádzky motorových vozíkov a manipulácie s materiálom, o normotvornej a legislatív-nej činnosti a o nových publikáciách v tejto činnosti


ČLENSTVO V CECHU:

Členstvo v Cechu je:


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CECHU:

Články organizačnej výstavby Cechu sú:


PREDSTAVENSTVO CECHU:

Predstavenstvo má 9 členov a je zložené z:

Zvolení zástupcovia týchto krajov:

  1. Bratislavský
  2. Trnavský
  3. Nitriansky
  4. Trenčiansky
  5. Žilinský
  6. Banskobystrický
  7. Prešovský
  8. Košický

  

Sídlo:    Cech motorových vozíkov

             ul. Mostná č. 15

949 01  Nitra

www.cechmv.sk

email : cechmv@cechmv.sk